Правила и условия на играта

 1. Организатор:
  „ХИТ Хипермаркет“ ЕООД, ЕИК BG131016929, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Владимир Вазов №83, представлявано от Захари Занев и Боряна Тодорова.
 2. Правила за участие:
  · Участник в играта може да бъде всяко лице, регистриран потребител на социалната медия Facebook. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга;
  · В играта могат да участват само лица, които са навършили 18 години;
  · В играта нямат право да участват служители на „ХИТ Хипермаркет“ ЕООД и служители на свързани компании за целите на провеждане на настоящата кампания.
 1. Механизъм на играта
  Играта се провежда под пост (статична визия), публикуван от официалната страница на ХИТ Макс/HIT Max във Facebook;
  · За участие в кампанията участниците дават съгласие за запис и обработка на предоставените данни от Facebook платформата, които включват:
  Ø Собствено име и фамилия;
  Ø Регистриран e-mail адрес;
  Ø Facebook ID;
  Ø Населено място/местоположение;
  Ø Възраст.
  · На всеки потребител ще се зачита само 1 участие, изпълнило условията;
  · За да участват за награда, участниците трябва да качат снимка под поста на нещо пролетно – цветя, градини или феерия от цветове, което ги е впечатлило.
 2. Играта се провежда в периода 02-14.04.2024г.. На 04.2024 г. ще бъдат изтеглени от всички, качили снимка чрез коментар под публикацията, 10 (десетима) печеливши участници.
  Ø След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания, участникът се счита за регистриран за участие в играта.
  Ø Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия или са публикували коментар с невярно/неотносимо съдържание, не се регистрират за участие в играта.
 3. Награда
  Всеки един изтеглен печеливш участник получава 1 от 10 подаръчни комплекта от „ХИТ Хипермаркет“ ЕООД, Всеки подаръчен комплект се състои от:
 • торфена смес 3 л.
 • пакет от 9 семена: летни цветя, подправки и зеленчуци
 • ножица за плет
 1. Определяне на печеливши. Получаване на наградата
  · От общата база данни с участници, които са изпълнили условията в т.3 от настоящите „Правила и условия“, ще бъдат изтеглени 10 (десетима) печеливши участници;
  · Печелившите ще бъдат изтеглени на 17.04.2024 г. и ще бъдат обявени в нов пост.
  · Всеки печеливш следва да изпрати в срок до 48 часа от обявяването валидни данни за контакт в лично съобщение до официалната страница на ХИТ Макс/HIT Max във Facebook, които включват:
  – Три имена;
  – Валиден e-mail адрес;
  – Валиден телефонен номер;
  – Точен адрес за доставка.
  · Организаторът се свързва с всеки печеливш участник на посочените от него контакти във връзка с получаване на наградата в рамките на 5 (пет) работни дни;
  · Ако Организаторът не успее да се свърже с някой печеливш в рамките на 5 работни дни след публикуването му (не получи обратно съобщение по електронната поща и/или не осъществи телефонен разговор), той губи правото да получи своята награда и Организаторът може да предостави наградата на изтеглен резервен печеливш;
  · Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен имейл адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил;
  · Наградата е лична и не може да бъде заменяна за паричната й равностойност или преотстъпвана на трети лица.
 2. Допустимост
  Не се допускат до участие в играта за разпределяне на наградата участници, които:
  · Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на участието и резултатите в нея;
  · Не изпълняват някое от условията на настоящите „Правила и условия“;
  · Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook.
 3. Ограничения на отговорността:
  · Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели;
  · Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини и/или други форсмажорни обстоятелства;
  · Организирането, представянето, провеждането и регламентът на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.;
  · Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията.
 4. Други условия
  · Условията на игрите, провеждани на страницата, са публикувани и достъпни на Facebook страницата на ХИТ Макс/HIT Max под формата на коментар на съответната игра. С участието си в играта участниците приемат настоящите „Правила и условия” и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта.
  · Организаторът си запазва правото да променя и допълва настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването й.
  · С участието си в играта участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организиране на играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни. С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя, са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители на „ХИТ Хипермаркет“ ЕООД ). Участниците запазват правото си да се откажат от играта преди предоставянето на личните си данни.
  · Потребителите нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. „ХИТ Хипермаркет“ ЕООД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила, както и да изтрие публикацията му/коментара му.
  · Победителите в играта се съгласяват да участват в последващи играта рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне.
  · С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената и снимки на спечелилите на официалната страница на ХИТ Макс/HIT Max във Facebook.
  · Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците на официалната страница на ХИТ Макс/HIT Max във Facebook. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от Организатора на пост в този смисъл.
  · Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта.
  · Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Р България.

            Успех!