Защита на личните данни

Основни принципи за защита на данните на http://www.hit-max.bg/ съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

Защитата на  личната Ви сфера е с висок приоритет за нас,  защото ние възприемаме защитата на личните данни като  основен принцип за качественото предлагане на услуги и информация. Следните правила за защита на личните данни целят да Ви информират относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни посредством нашия сайт.

1. Администратор по смисъла на член 4, точка 7 от ОРЗД

„ХИТ ХИПЕРМАРКЕТ“ ЕООД
Бул.“Ал. Малинов“ 75,
гр. София
Телефон: 02 /  8175 117
Имейл: hr@hit-hypermarket.bg

2. Формуляр за контакти/Контакт по имейл/Контакт по телефона

Цел на обработването на лични данни/Правно основание: Личните данни, които Вие ни предоставяте при попълването на формуляри за контакт, по телефон или по имейл,  обработваме,  разбира се, поверително. Ние използваме Вашите данни единствено  за  конкретната цел на обработването на Вашето запитване. Правно основание за обработването на данни е член 6, параграф 1, буква е) от  ОРЗД. При това легитимният интерес произтича от интереса да се даде отговор на запитвания  на наши клиенти и посетители на тази уеб страница и така да се поддържа и насърчава удовлетвореността на клиентите.

Получатели/Категории получатели: Предаване на данните към трети лица извън групата на Хит Хипермаркет е принципно изключено. По изключение данни се обработват по възлагане от обработващи лични данни наши партньори. Те са внимателно подбрани, освен това се проверяват от нас и са задължени  по силата на договор съгласно член 28 от ОРЗД да спазват законовите изисквания, касаещи защитата на лични данни. Също така може да се наложи да предадем части от Вашето запитване  към партньори по договор (напр. доставчици – при специфични за даден продукт запитвания) с цел обработване на Вашето запитване. В такива случаи, обаче, преди това запитването се анонимизира, така че третото лице да не може да го свърже с Вас. Ако в конкретен случай предаването на Вашите лични данни е наложително, ние ще Ви информираме предварително за това и ще поискаме Вашето съгласие.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: Всички лични данни, които Вие ни предоставяте при запитвания (предложение, похвала или критика) чрез тази уеб страница или по имейл, се изтриват от нас най-късно 90 дни след дадения окончателен отговор до Вас, респ. се анонимизират  по сигурен начин. Съхранението за срок от 90 дни произтича от обстоятелството, че в някои случаи може след отговор отново да се свържете с нас по същия въпрос в качеството си на клиент и тогава ние трябва да можем да се позовем на предходната кореспонденция. Опитът показва, че по принцип след 90 дни вече няма обратни въпроси  по повод наши отговори.

3. Потребителски акаунт във http://www.hit-max.bg/ и списък за пазаруване

На тази уеб страница имате възможност да създадете потребителски акаунт (потребителски акаунт във http://www.hit-max.bg/) и в него да поддържате и споделяте списъци за пазаруване.

Цел на обработването на данни/Правно основание: Потребителският акаунт във http://www.hit-max.bg/ е необходим, за да можете да си създадете „списъци за пазаруване” като помощен инструмент. Така виртуалният списък за пазаруване улеснява пазаруването, като вече можете предварително да събирате на едно място наличните продукти с помощта на цифровата технология. Освен това на тази уеб страница имате възможността за достъп до рецепти и да включите всички необходими за тях продукти в списъка за пазаруване с едно щракване. Можете или да разпечатате Вашия списък за пазаруване като лист за напомняне или да разрешите при пазаруването приложението на Хит Хипермаркет да се показва на мобилно крайно устройство.

За създаването на потребителския акаунт във http://www.hit-max.bg/ от Вас като задължителни се събират и използват следните данни: Вашето име и фамилия, имейл адрес и избрана лично от Вас парола. Вашият имейл адрес служи единствено като потребителско име за ползването и влизането на страницата http://www.hit-max.bg/ или (ако го ползвате) в приложението на Хит Хипермаркет. Вашето име се използва от http://www.hit-max.bg/ като възможност да се обръщаме към Вас по име. Освен това отбелязаните от Вас артикули при ползването на функцията „Списък за пазаруване” се съхраняват в потребителския акаунт във http://www.hit-max.bg/. Обработване на Вашите данни от потребителския акаунт във http://www.hit-max.bg/ или създадените списъци за пазаруване извън рамките на описаното дотук не се извършва без изрично, отделно декларирано съгласие. Правно основание за обработването на данни в рамките на използването на потребителския акаунт във http://www.hit-max.bg/ и на списъка за пазаруване от Вас е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. При това легитимният интерес на Хит хипермаркет произтича от интереса на клиента да могат да му бъдат предоставени желаните разширени функции на потребителския акаунт във http://www.hit-max.bg/.

Указание: Друга възможност е да се регистрирате за потребителския акаунт и в бъдеще да влизате чрез така наречения достъп от социални мрежи, за което давате отново съгласие.

Получатели/Категории получатели: Данните на Вашия потребителски акаунт във http://www.hit-max.bg/ могат да се използват за анонимни статистически анализи. Хит Хипермаркет не предава данните към трети лица.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: По принцип Вашите списъци за пазаруване остават съхранени за неограничен период във Вашия потребителски акаунт във http://www.hit-max.bg/ чрез страницата. Можете да  направите това и по имейл до Центъра за обслужване на клиенти на Хит Хипермаркет  чрез подаване на заявка за изтриване. След това Вашият потребителски акаунт във http://www.hit-max.bg/ бива незабавно изтрит, респ. се анонимизира (чрез изтриване на цялата идентифицираща информация – имена и имейл адрес).  Ако не ползвате Вашия потребителски акаунт в продължение на три години, ние автоматично го изтриваме, ако Вие не възразите срещу това. С изтриването на Вашия потребителски акаунт във http://www.hit-max.bg/ се изтрива и Вашият потребителски акаунт в приложението на Хит Хипермаркет. Независимо как е бил изтрит акаунта Ви, впоследствие Вие можете по всяко време отново да регистрирате нов потребителски акаунт.

4. Игри с награди

Цел на обработването на данни/Правно основание: Вие имате възможност да участвате в различни игри с награди на Хит Хипермаркет на нашата интернет страница, от нашия бюлетин или чрез приложението на Хит Хипермаркет. Доколкото в специални принципи за защита на данните на съответната игра с награди не е определено друго, или не сте ни дали изрично съгласие с  действие занапред, предоставяната ни от Вас в рамките на участието в играта с награди лична информация се използва само за осъществяването на играта с награди (определяне на печелившите, уведомяване на печелившите, изпращане на наградата). В случай, че Вие участвате, правно основание за обработването на данни в рамките на игри с награди по принцип е член 6, параграф 1, буква е) от  ОРЗД. В случай на предоставяне на декларация за съгласие извън това в рамките на игра с награди, член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД е правното основание за базирано на съгласието обработване на данни. Ако в рамките на игра с награди е налице декларирано от Вас съгласие, Вие имате възможност по всяко време да оттеглите това съгласие, като това ще породи действие занапред. Подробности във връзка с това в такива случаи са определени в специалните основни принципи за защита на данните на съответната игра с награди. При това легитимният интерес на Хит Хипермаркет произтича от интереса съответната игра с награди да бъде проведена.

Получатели/Категории получатели: До събраните в рамките на игри с награди данни по принцип достъп има само определен отдел в рамките на Хит Хипермаркет, който е провел конкретната игра с награди. Данните се предават на трети лица само ако това е безусловно необходимо за провеждането на играта с награди, респ. за изпращането на наградата (напр. изпращане на наградата от спонсора на дадена игра с награди) или Вие сте ни дали изрично съгласие за това.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: След края на играта с награди и обявяването на печелившите данните на участниците се изтриват. При предметни награди данните на печелившите се съхраняват за времето на законово определените срокове за предявяване на гаранционни претенции, за да бъде поискана  поправка или смяна на наградата в случай на евентуален неин дефект.

Общи условия можете да намерите тук :https://www.hit-max.bg/общи условия

5. Съгласие за получаването на рекламен бюлетин (Newsletter) по имейл

Цел на обработването на данни/Правно основание: По различни канали (тази уеб страница, страници на игри с награди, акции, брошура в магазините, по телефона или чрез Центъра за обслужване на клиенти) Вие имате възможност да поръчате бюлетин на Хит Хипермаркет. Правно основание за обработването на данни в рамките на изпращането на бюлетини е Вашето съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Целта на обработването на данните в рамките на поръчката на бюлетина на Хит Хипермаркет е информирането на абонатите на бюлетина относно стоки, игри с награди, акции, анкети и услуги на Хит Хипермаркет.

След изпращането на формуляра за поръчка Вие получавате от нас имейл с линк за потвърждение, което за нас е проверка, че Вие сте собственика на посочения имейл и че сте съгласни да получавате нашият бюлетин. Ако в срок от 7 дни щракнете върху получения в имейла линк, Вие сте регистриран за получаването на бюлетина. Това Ви се показва чрез отвеждане на страницата за потвърждение (мисля, че такава страница няма) на Хит Хипермаркет. Без активиране на линка за потвърждение, за съжаление, не можем да Ви изпращаме бюлетини.

Щом се регистрирате за получаването на безплатния бюлетин на Хит Хипермаркет, Вие се съгласявате, “Хит Хипермаркет“ ЕООД да обработва Вашия имейл адрес, като задължителна информация, за да може да Ви се изпраща валидния за Вашата страна бюлетин на Хит Хипермаркет по имейл, и за да бъдете информирани в този бюлетин относно стоки, игри с награди, акции, анкети и услуги. Ако при регистрацията Вие предоставите доброволно опционална информация за Вас (обръщение, име, фамилия), Вие се съгласявате ние да използваме тези данни, за да включим персонално обръщение във Вашия бюлетин.

По всяко време можете да оттеглите съгласието за поръчката на бюлетина на Хит Хипермаркет с действие занапред, като активирате съответния линк за отписване в някой от бюлетините или изпратите имейл. След това повече няма да получавате бюлетини. Освен това по всяко време можете да променяте или изтривате незадължителни данни. Линк за това ще намерите в долната част на бюлетина. Вследствие на това предоставената доброволно допълнителна информация се изтрива незабавно или се променя в съответствие с описаното в данните, които сте въвели.

Получатели/Категории получатели: До събраните в рамките на поръчката на бюлетин данни достъп има само Хит Хипермаркет, на който е възложено разработването и обслужването на изпращането на бюлетина.

Ако за осъществяване на изпращането на бюлетина се ползват услугите на обработващи лични данни, те са задължени с договор съгласно член 28 от ОРЗД и съответно проверени за наличие на адекватни организационни и технически мерки за сигурност.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: Ако оттеглите Вашето съгласие за получаването на бюлетин на Хит Хипермаркет, достъпът до данните от Вашия абонаментен  акаунт се спира незабавно и след това те се изтриват. Вследствие на това вече по никакъв начин няма да получавате бюлетин. Ако със същият имеил сте се регистрирали в страницата на ХИТ ще продължавате да получавате съобщения свързани с тази регистрация.

6. Система за онлайн кандидатстване

Хит Хипермаркет непрекъснато търси квалифицирани и мотивирани служители. Моля имайте предвид, че кандидатурите, които ни изпращате по електронна поща, ни се предават в некриптиран вид. Поради това Ви молим да използвате нашата онлайн система за кандидатстване.

Цел на обработката на данни / правно основание: Правно основание за обработката на данни при  използването на функцията за споделяне е чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД. Законният интерес от страна на Хит Хипермаркет произтича от желанието да можем да предложим на потребителите на уебсайта за кариери тази функция като доброволна опция.

Получатели/Категории получатели: До събраните на формуляра за кандидатстване данни достъп има само отдел Човешки ресурси в Хит Хипермаркет, който е възложено обработването на кандидатурите.

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение: Продължителността на съхранението на споделените от Вас данни е 1 година. След този период данните от формуляра и приложените файлове се изтриват.

7. Използване на бисквитки (cookies)

На тази уеб страница се използват така наречените „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които при посещението на тази уеб страница се изпращат от нашия уеб сървър на Вашето крайно устройство компютър, преносим компютър, смартфон или таблет), и там се съхраняват в използвания от Вас интернет браузър. Използваните бисквитки могат да изпълняват различни функции. Следващите подраздели Ви информират за конкретните цели на различните бисквитки, които могат да се използват.

Можете да настроите Вашия браузър така, че да Ви информира за поместването на бисквитки. Така Вие сте наясно относно употребата на бисквитки. Освен това Вие можете да настроите браузъра така, че той по принцип да не приема бисквитки, или да отхвърля само бисквитки от конкретни доставчици. Но във връзка с това искаме да Ви обърнем внимание, че по този начин при определени обстоятелства може да се наруши функционирането на тази уеб страница.

Уеб проследяване с Google Analytics

Нашият сайт използва Google Analytics – услуга за статистически анализ на мрежата, предоставена от Google Inc. Google Analytics използва бисквитки, които ни помагат да анализираме използването на сайта ни от потребителите. За повече информация относно практиките на Google за поверителност, моля, посетете уеб страницата Поверителност и условия на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение при бисквитки

Бисквитките за сесия се изтриват след приключване на Вашата сесия в интернет (Затваряне на браузъра). Постоянните бисквитки се запазват във Вашия браузър до ръчното им изтриване от Вас.

8. Криптиране

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни възможно най-цялостно от нежелан достъп. Освен защитата на работната среда ние прилагаме процедура за криптиране. Предоставената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма чрез SSL протокол (Secure Socket Layer) и се проверява за автентичност, за да се предотврати злоупотреба с данните от страна на трети лица. Вие разпознавате това по заключения символ на ключ в лентата за статус на Вашия браузър и по това, че адресната лента започва с „https….”.

9. Вашите права като субект на данните

Съгласно член 15, параграф 1 от  ОРЗД Вие имате право при поискване да получите безвъзмездно информация относно съхраняваните от Хит Хипермаркет за Вас лични данни .

При наличие на законови основания за това, Вие имате право на корекция (член 16 от ОРЗД), изтриване (член 17 от  ОРЗД) и ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД) на Вашите лични данни.

Когато обработването на данните се извършва на основание член 6, параграф 1, буква д) или е) от  ОРЗД, Вие имате право на възражение съгласно член 21 от ОРЗД. Ако Вие възразите срещу обработването на данни, то се прекратява с действие занапред, освен ако администраторът не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на субекта на данните.

Ако Вие сам сте предоставили обработваните данни, имате право на преносимост на данните съгласно член 20 от  ОРЗД.

Ако обработването на данни се извършва на основание съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, Вие можете да оттеглите с действие занапред съгласието по всяко време, без това да засяга законния характер на извършеното до момента обработване.

Моля, в изброените по-горе случаи, при въпроси или в случай на жалби се обръщайте писмено или по имейл към длъжностното лице по защита на данните.

Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на данните. Компетентен е надзорният орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

11. Координати за връзка с ХИТ Хипермаркет:

Имейл: hit.hr@hit-hypermarket.bg
Пощенски адрес:
Гр. София,
Бул. „Ал. Малинов“ 75